Il computer sco agid

Cun nossa software PLS per administrar il magasin essas Vus al current – da tuttas uras e cumadaivlamain davent da Voss computer: Vus pudais dar in'incumbensa da magasinar e da demagasinar, repersequitar singulas scharschas, far urden cun Voss recipients da vid u marcar Voss scrits da furniziun u Voss certificats da transport tenor gust. Sin giavisch colliain nus il PLS cun Voss agen sistem d'administrar martganzia.

Sche Vus utilisais gia PLS, arrivais Vus qua a Voss magasin. Sche betg, ans contactai per plaschair.